English

2010年比赛成绩

日期  地点 距离 信鸽   赛绩 参赛/获奖记录
28/8   史栋贝克 183 公里  5312    4-5-6-7-8-11-12 etc. 155/68
14/8   米尔 120 公里  7001    1-2-3-4-5-6-11-12-13-17-18-19-20-21 etc. 144/101
14/8   贝罗尼 335 公里  1081    1-2-8-14-21-24-34-35-37 etc 56/25
24/7   St. Job in 't Goor 142 公里  5547    1-2-5-8-15-33-41 etc. 81/22
24/7   NPO布鲁瓦 611 公里  4109    6-8-20-21-23-27-31-33-34 etc. 71/46
3/7   贝罗尼 335 公里  2060    6-7-8-9-11-14-22-26-27 etc. 36/28
13/6   NPO查特顿 565 公里  1.970    1-2-4-10-11-12-13-17-18-21-28-29-30 etc 88/65
12/6   贝罗尼 332 公里  3.602    5-7-9-10-17-19-21 etc. 32/26
5/6   步日耶 403 公里  4396    2-4-12-15-36-37-66-67-68-70 etc 48/26
29/5   NPO奥尔良 556 公里  2548    1-13-17-24-29-30-35-38-31-42-44-45 etc 88/58
29/5   贝罗尼 332 公里  933    5-6-7-17-18-19-20 etc 39/26
22/5   波马罗 251 公里  7262    2-4-31-35-39-41-42-45-46 etc 50/41
15/5   摩林科 359 公里  5187    13-15-25-27-29-30-33-34-40 etc 135/99
8/5   波马罗 251 公里  6.831    2-5-8-11-13-16-25 etc 143/84
1/5   史栋贝克 184 公里  6.727    1-50-53-54-55-58-61-62-67-68-69- etc 75/48
10/4   米尔 120 公里  7,134    11, 18, 20, 25, 35, 46, 53, 58, 67 etc. 77/45
Racing pigeon for sale Dakota
Dakota Hen
USD 826
Racing pigeon for sale Yvette
Yvette Hen
USD 1,062
Yadiel Sold Yadiel Sold
Yadiel 
USD 708
Racing pigeon for sale Louise
Louise Hen
USD 1,062
Racing pigeon for sale Olympia
Olympia Hen
USD 944